Processing of personal data

Templates for informing about processing of personal data.

Swedish

SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Ladda ner mall (PDF)

Ladda ner mall (Word)

Genom att godkänna Bolagets hantering av personuppgifter samtycker du till att Bolaget behandlar dina personuppgifter enligt villkoren i detta dokument. De uppgifter vi avser att behandla är namn, telefonnummer, e-mail, vilken internetbrowser du använder, samt vilka objekt som du vid ditt besök på vår hemsida visar intresse för. Det sistnämnda innebär att vi samlar in all den information som finns på de delar av hemsidan som du besöker, bl.a. beträffande vilken typ av bostad du söker med avseende på storlek, antal rum, geografiskt läge, avgift och pris.

Uppgifterna kommer att behandlas av oss men även av bolag som på uppdrag av Bolaget tar emot och behandlar dina uppgifter samt samkör dessa med uppgifter från Facebook i syfte att via sociala medier kunna skicka riktad marknadsföring till dig avseende tillgängliga objekt som svarar mot dina intressen.

Syftet med behandlingen är dels att möjliggöra marknadsföring av Bolagets objekt direkt till dig via sociala medier, dels att lagra personuppgifterna i ett kundhanteringssystem som används av Bolaget vid sådan marknadsföring. Syftet med behandlingen är även att möjliggöra marknadsföring av bostäder direkt till dig via sociala medier från andra företag som förmedlar bostäder.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår genom skriftlig begäran till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke eller begära att dina uppgifter rättas eller raderas. Kontaktuppgifter till oss är: [e-post]

English

CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Download template (PDF)

Download template (Word)

By giving your consent to the Company’s processing of personal data, you agree to that the Company process your personal data in accordance with the terms of this document. The data we intend to process is name, phone number, e-mail, which browser you use, and which objects you at your visit of our website show interest in. The last-mentioned means that we gather all information included in the parts of the website you visit, inter alia with respect to which type of property you look for with reference to size, number of rooms, situation, fee and price.

The data will be processed by us, but also by companies which on the Company’s account receive and process your data, and, coordinate the data with data from Facebook with the purpose to enable directed marketing to be sent to you via social media regarding available objects which corresponds to your interests.

The purpose with the processing is partly to enable marketing of the Company’s objects direct to you via social media, partly to store the personal data in a customer management system which is used by the company at such marketing. The purpose with the processing of data is also to enable marketing of properties direct to you via social media from other companies mediating properties.

Through a written request to this e-mail: [e-mail], you have the right to each calendar year, free of charge, receive information regarding which data concerning you we process and how we process this data. At any time, you can also withdraw your consent or demand that your personal data is rectified or erased.